Konuları Sırala: Yayımlanma Tarinine Göre | Reytinge göre | Okunma Sayısına Göre | Yorum Sayısına Göre | Alfabeye Göre
Konu Bilgileri
23-12-2011, 16:14

ERP?nin ?nemi nedir, kurumlara sa?lad??? faydalar? nelerdir?

Kategori: Genel

ERP?nin ?nemi nedir, kurumlara sa?lad??? faydalar? nelerdir?


ERP?nin Artan ?nemi

Daha rahat ekonomik ko?ullarda ?lkemizde ?ok az ya da hi? otomasyon olmaks?z?n i? yap?labiliyordu. Ancak g?n?m?z ekonomik ko?ullar?nda firmalar kaynaklar?n? verimli kullanarak karl?l?klar?n? artt?rmay? hedeflemektedir. B?y?k ?l?ek firmalar, her zaman hem i? yo?unlu?undan hem de ?a?a ayak uydurabilmek a??s?ndan otomasyon yat?r?mlar? yapmakta idi. KOB? ?l?e?inde ise, bu ihtiya? her ge?en g?n kendisini g?stermektedir. Otomasyona yap?lan yat?r?m?n verimi ??phesiz artt?rd??? ger?e?inden yola ??karak bug?n k???k, b?y?k t?m firmalar bu y?nde i?lerini geli?tirmektedir. Aksi halde firmalar?n ayakta kalmas? g??le?mektedir. ERP yaz?l?mlar?na gelince, sistemin t?m i? s?re?lerini kapsar yap?da entegre olu?u, hem tekrarl? i? yapmay? ?nlemekte, hem de verinin toplu halde bulunmas?ndan dolay? b?t?nle?ik raporlama ve karar destek mekanizmas?n? sa?lamaktad?r. ERP sistemleri kurumsalda ba?ar?s?n? ispatlam?? olup, bug?n i?in daha pratik, basitle?tirilmi? ve uygulanabilir hale getirilerek orta ve k???k ?l?e?e indirgenmektedir.
Konu Bilgileri
23-12-2011, 16:14

ERP se?erken nelere dikkat edilmeli?

Kategori: Genel

ERP se?erken nelere dikkat edilmeli?


Kendinize en uygun ERP ??z?m?n? nas?l se?ebilirsiniz?
ERP ??z?m?nden maksimum faydalanman?n ilk ad?m?, do?ru ??z?m? se?ebilmek. ERP projelerinde ba?ar?y? yakalayan y?zbinlerce ?irket yap?lar?na, mevcut teknik olanaklar?na ve kurumsal hedeflerine en uygun ??z?m? se?ebilmi? ?irketler. Se?iminizin daha az ba?ar?l? olmas? halinde, firman?z i?in ?nemli ?l??de zaman ve maliyet kayb? ortaya ??kabilir. Ya?anan s?k?nt?lar, operasyonel verimlili?inizin d??mesine, m??teri memnuniyetinizin azalmas?na ve maliyetlerinizin y?kselmesine, hatta operasyonun tamamen durmas?na zemin haz?rlayabilece?inden, ??z?m? do?ru belirlemeye odaklanmak gerekiyor. ERP ??z?m? se?imi s?ras?nda sistematik bir yol izleyerek, ihtiyac?n?za en uygun ??z?m? belirleyebilir ve olas? s?k?nt?lar? g?venle a?abilirsiniz.

Kurumsal hedeflerin belirlenmesi ile ba?layan ve ??z?m?n farkl? parametrelerine dek uzanan kapsaml? bir metodoloji, a?a??daki basit s?reci i?ermektedir.

Konu Etiketleri

^