?nter-Pos Hakk?nda

Cihaz?n ?zerindeki ?n ofis yaz?l?m? bir ?ok arka b?ro program? ile herhangi bir arabirim program?na ihtiya? olmadan haberle?ebilmektedir.Bu ?zellik zaman?n daha da ?nem kazand??? g?n?m?zde bilgiye en h?zl? ?ekilde ula?ma ve ondan yararlanmak isteyen parekendecilerin tercihlerindeki vazge?ilmezlerdendir.

2003 y?l?nda ihracat yapmaya ba?lanm?? Azerbeycan, Sudan, KKTC. gibi ?lkelerin ?nde gelen yerel marketlerinin tercihi olmu?tur. Sizleri de ?nter kullan?c?lar? aras?nda g?rmekten memnuniyet duyaca??m?z? belirtir, ?al??malar?n?zda ba?ar?lar dileriz.


IPOS POS YAZARKASA YAZILIM ?ZELL?KLER?

Cihazla D?zenlenen Belgeler:
A. Termal fi? yaz?c?s? ile d?zenlenen belgeler
? Sat?? Fi?i
? Kasa Giri? Fi?i
? Kasa ??k?? Fi?i
? Hediye De?i?im Fi?i
? X Raporu
? Z Raporu
. Mali Bellek Raporu
? FMC Program D?k?m?
? Elektronik Kay?t ?nitesi Detay Raporu
? Elektronik Kay?t ?nitesi?ndeki Belgelerin Okunmas?
B. Opsiyonel-Fatura yaz?c?s? ile d?zenlenen belgeler
? Fatura
? ?rsaliye
? Gider Pusulas?
? Taksitli Sat?? D?k?m?

Cihaz ?n Ofis Program?n?n ?zellikleri:
? On-line ve off-line ?al??abilme
? Off-line ?al??ma s?ras?nda yap?lan hareketlerin on-line olunan ilk anda arka b?roya aktarma
? Tek tu? ile sat??
? Sat?? s?ras?nda ?r?n bulunamad??? zaman ses ile uyarma
? Fi? ba??na ve/veya sonuna firma logosu basabilme
? G?n sonunda Z-Raporu alma uyar?s?
? M??teri kart? ile m??teri se?ebilme
? Aratoplama veya son sat??a, y?zde veya tutar ?ndirimi/Art?r?m?
? Aratoplama ?ndirim/Art?r?m ?st?ne ?ndirim/Art?r?m yapabilme
? ?ndirim/Art?r?m d?zeltmesi yapabilme
? 12 ?e?it promosyon
a. Sat?? limitini ge?en sat??larda otomatik olarak y?zde veya tutar ?ndirimi/Art?r?m?.
b. ?stenilen ?r?nlerde otomatik olarak tutar veya y?zde ?ndirimi/Art?r?m? yapabilme
c. Bedelsiz ?r?n sat??? (3 adet ?r?n alana 1 adet ayn? ?r?n veya farkl? bir ?r?n bedelsiz ya da indirimli)
d. ?r?ne uygulanacak adet promosyonu
e. Toplam tutara verilecek ?r?n promosyonu
f. Toplam tutara KDV indirimi
g. Reyon indirimi
h. Grup promosyonu
i. ?zel kod indirim
j. ?r?ne uygulanacak adet promosyonu
k. ?r?n ?zel koduna uygulanacak indirim promosyonu
l. Tutara verilecek ?r?n promosyonu
? Bir fi?te sat?lan ?r?nlerin adetlerine limit koyabilme
? 10 farkl? D?vizle ?deme yapabilme
? Fi?i faturaya aktarma (Fatura yaz?c?s? kullanan cihazlar i?in)
? Fatura A??k/Kapal? Sorgusu yapabilme (Fatura yaz?c?s? kullanan cihazlar i?in)
? Taksitli sat?? yapabilme
? Taksitli yap?lan sat??larda taksit belgesi d?zenleme (Fatura yaz?c?s? kullanan cihazlar i?in)
? Banka provizyon cihazlar? ile( Ortak Banka Poslar? dahil ) Seri Port ?zerinden haberle?me
? 20 adede kadar fi? beklemeye alma
? Beklemeye al?nan fi? varken Z-Raporu al?nd???nda beklemedeki fi?leri iptal ederek Z-Raporunda ?ptal edilen beklemedeki fi? adedini ve tutar?n? belirtme
? Yemek ?eki, kupon restaurant, ticket, sodexho ile ?deme yapma
? X ve Z Raporunda fi?, fatura, irsaliye bilgilerini yazma
? X ve Z Raporunda fi? ve fatura sat??lar?n?n KDV oranlar?na g?re d?k?m?n?n yap?lmas?
? X ve Z Raporlar?nda elektrik kesintilerinden dolay? iptal edilen fatura/irsaliye/gider pusulas? adedini yazma
? X ve Z Raporunda iptal edilen fi?/fatura adet ve toplamlar?n? yazma
? ?r?n baz?nda sat?c? prim takibi yapabilme
? T?m yetkilerin ?ifreden klavye anahtar?na aktar?lmas?n?n sorgusunu yapabilme

PLU Say?s?:
? 30.000 PLU


?NTER MPOS 2001N ?N OF?S PROGRAMI ?ZELL?KLER?
1. Kolay kullan?m
2. On-line ve off-line ?al??abilme
3. Etiketli tu? ile sat?? (32 farkl? ?r?n i?in)
4. ?r?n bulunamad??? zaman ses ile uyarma
5. Fiyat G?r fonksiyonu
6. ?sim ile ?r?n arama
7. Monit?r sayesinde t?m ?r?nlerin ekranda g?r?lebilmesi
8. T?m fiyatlar?n monit?r, display ve fi?te binlik deste ay?rac? ile g?sterilmesi
9. G?n sonunda Z-Raporu alma uyar?s?
10. Ortak banka poslar? ile RS232 haberle?me.
a. Banka Pos?una provizyon miktar?n?n otomatik yollanmas?.
b. Provizyon al?nd?ktan sonra belgenin otomatik olarak kapat?lmas?
11. Aratoplama veya son sat??a, y?zde veya tutar indirimi / art?r?m? yapabilme
12. Fi? i?erisindeki son sat??a yap?lan indirim veya art?r?m?n kullan?c? taraf?ndan hatal? yap?lmas? halinde d?zeltme tu?u ile bu i?lemi geriye alabilme
13. Fi? i?erisindeki son yap?lan sat???n kullan?c? taraf?ndan hatal? yap?lmas? halinde d?zeltme tu?u ile bu i?lemi geriye alabilme
14. Fi? i?erisinde (indirim veya art?r?m yap?lm?? olsa dahi) sat???ndan vazge?ilen ?r?nlerin iptal i?lemi ile geriye al?nabilmesi.
15. ?r?n seri numaras? girerek sat?? yapabilme
16. 7 farkl? promosyon ?e?idi mevcut :
a. Aratoplama indirim
b. ?r?ne indirim
c. ?r?ne ?r?n verme
d. ?r?n grubuna indirim
e. ?r?n grubuna ?r?n verme
f. KDV tutar? kadar indirim
g. Reyon indirimi
17. Bir fi?te sat?lan ?r?nlerin adetlerine limit koyabilme
18. Taksitli sat?? yapabilme
19. Fi? ba??na ve/veya fi? sonuna Logo basabilme
20. Belge sonuna istenilen mesaj? yazabilme
21. Fi?e veya faturaya kredi kart? yada m??teri kart? numaras? yazma
22. Fi?i faturaya aktarma
23. 3 adede kadar fi? veya faturay? beklemeye alma.
24. Yemek ?eki, kupon restaurant, ticket, sodexho ile ?deme yapma
25. Diplomatik sat?? ?zelli?i
26. Z-Raporunda iptal edilen fi?/fatura adet ve toplamlar?n? yazma
27. Arka ofis ekran?ndan X Raporu ve Mali Bellek Raporunu on-line olarak g?r?nt?leyebilme.
28. Arka ofis ekran?ndan Z Raporunu g?r?nt?leyebilme. (Bu i?lem yap?ld???nda cihaz yaz?c?s?ndan Z Raporu al?nm?? olur.)
29. Ayn? yaz?c?dan hem fi? hem de belge (fatura, gider pusulas?, taksitli sat?? taksitlendirme d?k?m?) d?zenleyebilme
30. Sat?c? prim takibi yapabilme
31. Yetki seviyelerine g?re cihaz fonksiyonlar?n?n kullan?m?n?n s?n?rland?r?labilmesi
32. Elektronik Kay?t ?nitesi :
a. Di?er POS cihazlar?na g?re en h?zl? kay?t bulma ve d?k?m alabilme.
b. Tek Belge D?k?m?
i. Z No ve fi? no girerek d?k?m alma.
ii. Tarih ve fi? no girerek d?k?m alma
iii. Tarih ve saat girerek d?k?m alma
iv. Z No girerek sadece Z-Raporu d?k?m alma
v. Fi? veya rapor barkodunu okutarak d?k?m alma
c. D?nemsel Belge D?k?m?
i. ?ki tarih-saat aral???n?n d?k?m?n? alma
ii. ?ki Z No-Fi? No aral???n?n d?k?m?n? alma
iii. ?ki Z No aral???n?n d?k?m?n? alma
iv. Tek tarih girerek girilen tarihin d?k?m?n? alma
d. Elektronik Kay?t ?nitesi Detay Raporu alabilme
e. Elektronik Kay?t ?nitesi Detay Rapor bilgilerinin ekranda g?r?nebilmesi
f. Arka ofisten Elektronik Kay?t ?nitesi Detay Raporunu alabilme.

Konu Etiketleri

^