Teknik Servis

Bilgisayar Teknik Servis hizmetleri, konusunda uzman personellerimiz taraf?ndan marka ba??ms?z ger?ekle?tirilir.

?zmir'in her noktas?na, her marka bilgisayar, sunucu, network, notebook, monit?r, yaz?c?, kamera, h?rs?z alarm ve yang?n sistemleri i?in ?zel teknik servis hizmeti veren ekibimizin ?nceli?i ?a??r?lar?n h?zl? ve do?ru bir bi?imde yan?tlanmas?d?r. Telefon veya internet ?zerinden ula?an ?a?r?lar en k?sa zamanda de?erlendirilerek servis program?na dahil edilir ve randevu zaman? ile ilgili bilgi verilir.

Teknik Servis i?lemi ger?ekle?tirilirken bilgi kayb?, veri g?venli?i ve ?zel bilgilerin mahremiyeti gibi konulara hassasiyet ve ?zen g?sterilir.

Gerek ev gerekse ofis bilgisayarlar?n?z?n g?venli?i i?in yedekleme, g?venlik yaz?l?m? ve bak?m gibi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

??letmeler i?in sunulan ?Y?ll?k Bak?m Anla?mas?? ile dakikalar i?inde internet ?zerinden uzak masa ?st? deste?i, 2 saat i?inde yerinde acil servis, 7/24 hizmet , ar?zal? cihazlar i?in konsinye, bili?im ve teknoloji dan??manl??? gibi ?st?n hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Veri Kurtarma

Diskiniz bozulmu?, formatlanm?? veya i?inden dosyalar silinmi? yada kaybolmu? olabilir, bilgisayar?n?z diski g?rm?yor veya siz ?al???rken disk hata verdi ama ?z?lmeyin verileriniz hala kurtar?labilir durumda olabilir. Bir disk ar?zas?n?n bir ?ok nedeni olabilir ?rne?in elektrik ak?m dalgalanmalar? , imalat hatalar?, do?al afetler (yang?n, sel vb), fiziksel darbe veya vir?s sald?r?lar?. Diskinizle ilgili herhangi bir ar?za durumunda bilgisayar?n?z? kapat?n. Her t?rl? a?ma ve bilin?siz yap?lan kurtarma denemeleri sabit diskinizdeki hasar? artt?rabilece?inden bu t?r i?lemlerden uzak durun. Daha ?nceden olu?turulmu? yak?n zamana ait yedekleriniz varsa test edin ve kullanabilirli?ini s?nay?n. Sabit diskler yap?lar?ndan dolay? sars?nt? darbe, ?s? ve nemden etkilenirler diskinizi bu etkilerden uzak tutun. Uzmanlar?m?za dan??mak ?zere bize ula??n.

Uzman ekibimiz profesyonel hizmet kalitesi, teknolojik standartlara uygunluk, y?ksek ba?ar? oran?, ?zel bilgilerin mahremiyeti ve gizlilik prensibi gibi konulara dikkat ederek en k?sa zamanda en iyi sonucu almak i?in ?al??maktad?r.


Yedekleme ve Ups ile Verilerinizi Koruyun!

Bilgisayar?n?zda olu?abilecek elektrik kesintisi, disk ar?zas? ve vir?s gibi sorunlar t?m bilgilerinizin bir anda kaybolmas?na neden olabilir. T?m bu ihtimallere kar?? verilerinizi depolayacak ortak bir yedekleme ?nitesi ve elektrik kesintilerinden olu?abilecek bilgi kay?plar? i?in bir kesintisiz g?? kayna?? (ups) kullanmak en do?rusu. D???k maliyetlerle ?n?ne ge?ilebilen bu sorun g?z ard? edildi?inde maalesef ?ok pahal?ya neden olabiliyor.

YEDEKLEME ?N?TES?

Ev ve ofis a? kullan?m? i?in ideal

Fans?z (sessiz) e?it ?s? da??l?m? i?in aluminyum kasa
Web aray?z? ?zerinden kolay yap?land?rma
Ethernet veya USB aray?z? sayesinde sunucu ba?lant?s?
Uyku modu deste?i
3.5″ SATA & PATA (IDE) HDD deste?i
FAT32 format deste?i
?al??t?rmak i?in program deste?i gerektirmez
10/100Mbit Ethernet aray?z
USB2.0 Aray?z? (480Mbit/s)
3 Sunucu birarada: Samba Server (Windows network payla??m, MAC OS X i?in); FTP Server (internet ?zerinden eri?im); DHCP (A? kullan?c?lar? i?in otomatik IP yap?land?rmas?)
Sabit veya otomatik IP yap?land?rmas?
D???k g?? t?ketimi
G?? Kayna?? AC : 100~240V 34W
??????????????????????????????????????????????

KES?NT?S?Z G?? KAYNA?I (UPS)

UPS 800VA 15/30 Dakika (1PC)
Line Interactive
2 adeti y?ksek ak?m koruma prizi olmak ?zere toplam 6 ??k??, B?t?nle?ik AA/AAA ve 9V pil ?arj cihaz?, Usb ?arj Portu, Cep telefonu ?arj edebilme , (Sony,Nokia,Samsung,Motorola, Siemens markal? cihazlar i?in.) Renkli LCD ekran
Giri? Voltaj: 220V +/- 25% ak?m giri?i ,
Giri? Frekans: 50 veya 60 Hz +/- 8% V (otomatik ayarlama) ,
??k?? Voltaj (bataryadan): Benze?imli sin?s 220V +/- 5% V
??k?? Frekans (bataryadan): 50 veya 60 Hz +/- 0,5 (otomatik ayarlama) ,
??k?? Voltaj Regulat?r? (AVR): E?er giri? voltaj? nominalin -9% ila -25% aras? alt?na d??erse AVR voltaj? otomatik olarak 11% y?kseltir, E?er giri? voltaj? nominalin +9% ila +25% aras? ?st?ne ??karsa, AVR voltaj? otomatik olarak 11% d???r?r,
??k?? Transfer S?resi: 4 milisaniye , Koruma: 480 Joule, 2ms ,
Koruma Giri? Birimi: A??r? y?klenmeye ve k?sa devreye kar?? sigortas? korumal? ,
Telefon/Modem ve Network hatt? koruma : Var,
Koruma K?sa Devre: K?sa devre durumunda UPS elektrik ??k???n? hemen keser veya sigorta korumas?na ge?er ,
Otomatik sigorta, Batarya Tipi: M?h?rl?, 3-5 y?l tipik ?m?rl?, tamir gerektirmeyen kur?un asit batarya.
Batarya ?zelli?i: 12V/9 Ah(1adet) ,
Batarya ?arj S?resi: 8 saat (kapasitenin 90% ?na kadar) ,
Batarya Koruma: Derin ve a??r? de?arj korumas?,
Batarya Koruma S?resi: Yakla??k 15 Dk (1 PC ve 15″ monit?r) ,
Net A??rl???: 7.4 Kg ,
Boyutlar?: 320 X 123 X 200 (mm),
Alarm Batarya Deste?i: Yava? bip sesi ,
Alarm Batarya D???k: S?k tekrarl? bip sesi ,
Alarm Fazla Y?kleme: Devaml? bip sesi ,
?al??ma Ko?ulu: 0-90% nem oran?, 0-40 Derece Santigrat ,
Duyulabilir Ses D?zeyi: <45dBA (y?zeyden 1 metre).


Antivir?s ve ?nternet G?venli?i

?nternette her 39 saniyede bir bilgisayar?n sald?r?ya u?rad???n? biliyormuydunuz. ??inizi ?ansa b?rakmay?n bilgisayar?n?z?, verilerinizi ve kimli?inizi Antivir?s ve ?nternet G?venli?i programlar?yla koruyun. ??iniz rahat olsun.

Art?k g?n?m?zde bilgisayar demek internet demek, internet demek d?nyaya a??lan bir kap? demek fakat bir?ok kullan?c? herg?n say?s?z tehdit ve tehlikeyle kar?? kar??ya kal?yor. Bu durum bilgisayar?nda profesyonel bir koruma program? olmayan kullan?c?lar? ?ok zor durumlarda b?rakabiliyor. ?zellikle i?letmelerde ya?anan veri kay?plar?, doland?r?c?l?k, bilgi h?rs?zl???, sahtecilik gibi sorunlar maddi ve manevi b?y?k hasarlara yol a?abiliyor. ?cretsiz da??t?lan vir?s programlar? bir i?e yaramazken hatta baz?lar? bilgisayar?n?z?n ba??na bela bile olabiliyor.

Biz ?zellikle kurumsal m??terilerimize bilgisayarlar? i?in internet g?venli?i konusunda hassas olmalar?n? ve profesyonel yaz?l?mlarla tedbir almalar?n? ?neriyoruz.


A? ve ?leti?im ??z?mleri

A? ve ileti?im ??z?mleri eviniz ve i?letmeniz i?in kablolu veya kablosuz y?ntemlerle a? sistemi ?zerindeki donan?m ve yaz?l?m kaynaklar?n?n g?venli bir ?ekilde payla?t?r?lmas?n? sa?lar. Bu sayede internet eri?imi, s?r?c?, dosya, yaz?c? ve benzeri ayg?t ve programlar?n ortak kullan?lmas? sa?lan?r.

G?venli kablosuz a? kurulumu, y?ksek h?zda kablolu a? yap?land?r?lmas?, varolan elektrik tesisat?n?z ?zerinden network da??l?m?, varolan telefon hatt?n?z ?zerinden network eri?imi, Ms Windows 2000, 2003, 2008 Server sat?? ve kurulumu, MS Exchange Server kurulumu, kablo ve yap?land?rma hizmetlerini ger?ekle?tirmekteyiz. Varolan network sisteminizin sorununu gidermek i?in teknik servis hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Ayr?ca ofis ve eviniz aras?nda bir k?pr? kurarak sizi uzak masa?st? ba?lant?s? ile evinizden ofise veya ofisinizden eve ba?lay?p uzaktan i?lerinizi halletmenizi sa?l?yoruz.

Konu Etiketleri

^